Ekspreslevering på 5 dage

B2B Handelsbetingelser

 1. Omfang og varighed

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, ordrer, leverancer samt betalinger, hvor Ergonomii Aps (“ERGOZ”) er leverandør eller underleverandør, med mindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale (fx på ordrebekræftelse) 

1.2 Køberens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, bestilling, ordre, betingelser for indkøb og lignende anses kun for aftalt, såfremt der er indgået udtrykkelig aftale herom, jf. punkt 1.1. 

1.3 Salgs- og leveringsbetingelserne finder anvendelse med virkning fra 1. juli 2022 og er gældende indtil andet meddeles af ERGOZ. 

 1. Tilbud

2.1 Ethvert tilbud afgives med forbehold for fejl, mangler og andre uoverensstemmelser, herunder fejlskrift, mellemsalg, samt materialer til produktion. 

2.2 Tilbud er bindende for ERGOZ i 20 dage regnet fra dateringen af tilbuddet, medmindre anden frist udtrykkeligt fremgår af tilbuddet. 

2.3 De oplyste leveringstider i tilbuddet er alene vejledende, idet ERGOZ forbeholder sig retten til at ændre leveringstidspunkt i den endelige ordrebekræftelse. 

 1. Ordrebestilling/Ordrebekræftelse

3.1 Der foreligger først en for ERGOZ bindende aftale, når Køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra ERGOZ, bortset fra tilfælde af Købers accept af tilbud afgivet af ERGOZ inden for acceptfristen, jf. punkt 2.2 

3.2 Ordrebekræftelsen anses sammen med disse salgs- og leveringsbetingelser for det gældende grundlag for enhver samhandel mellem ERGOZ og Køberen. 

3.3 Ordrebekræftelsen skal altid kontrolleres af Køber umiddelbart efter modtagelsen. Eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal skriftligt meddeles ERGOZ senest 3 arbejdsdage efter ordrebekræftelsens dato, idet Køber i modsat fald anses for bundet af ordren i overensstemmelse med ordrebekræftelsen. 

3.4 Eventuel annullering eller ændring af ordrer kan kun ske ved køb af ERGOZ’s standard produkter, og med ERGOZ’s skriftlige accept i hvert enkelt tilfælde, og mod samtidig betaling af (i) et gebyr på 25 % af den ordrebekræftede salgspris samt eventuelt (ii) alle ERGOZ’s påløbne omkostninger vedrørende ordren. 

3.5 ERGOZ forbeholder sig ret til at afvise ordrer, indtil Købers eventuelle forfaldne tilgodehavende er betalt til ERGOZ. 

 1. 4. Levering og leveringstid

4.1 Levering sker EX Works (EXW) ERGOZ’s lager i Danmark, Incoterms 2020, medmindre andet er aftalt. (fx på ordrebekræftelse) 

4.2 Angivelse af leveringstidspunkt i ordrebekræftelsen er fastsat skønsmæssigt, og bekræftes endeligt ultimo ugen før den endelige levering finder sted. Forsinkelse af en bestemt leverance fra ERGOZ’s side, indenfor 4 arbejdsuger regnet fra den i ordrebekræftelsen anførte leveringstid anses for rettidig. 

4.3 Ved forsinkelse af leveringstiden ud over disse 4 uger og såfremt levering fortsat ikke er sket senest 7 dage efter Købers efterfølgende påkrav om levering, er Køber berettiget til skriftligt at annullere ordren uden betaling af de under punkt 3.4 anførte beløb. Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af forsinkelsen, herunder erstatning. 

4.4 Købers adgang til at annullere ordren, jf. punkt 4.3, gælder dog ikke, såfremt (i) leveringstidspunktet er angivet af ERGOZ med forbehold, (ii) varen er specialfremstillet til Køber, (iii) den manglende levering skyldes force majeure, jf. pkt. 14, (iv) unormal stor efterspørgsel eller (v) påbud fra offentlige myndigheder. 

4.5 Ved forsinkelse grundet Købers forhold er Køber forpligtet til at betale købesummen til aftalt tid, ligesom Køber afholder opbevaringsomkostninger mv. Delleverancer kan finde sted. I tilfælde at dette sker på kundens foranledning tillægges ekstra omkostninger Køber. 

4.6 Ved ordrer under 10.000 DKK tillægges der forsendelsesomkostninger. 

 1. 5. Priser og betalingsbetingelser

5.1 ERGOZ’s priser er de på ordredagen gældende, medmindre andet er skriftligt aftalt. 

5.2 Medmindre andet er aftalt, vil ordren blive pålagt et miljøtillæg, som bl.a. dækker oprydning på site og miljørigtig håndtering og bortskaffelsen af affald. Tillægget vil være afhængigt af ordrestørrelsen: 

 • 0 -1.000.000 DKK …….1,87% 
 • >1.000.000 DKK …..….0,97% 

5.3 Betalingsbetingelserne er 8 dage netto kontant ved levering, medmindre andet skriftligt aftales.  

5.4 ERGOZ forbeholder sig retten til, ved ordre over kr. 99.000 eller ordrer indeholdende special fremstillede produkter, at ændre betalingsbetingelserne til at opkræve: 30% ved ordremodtagelsen, 40% ved produktionsstart og 30% efter levering. 

5.5 ERGOZ har altid krav på 100% forudbetaling ved ordremodtagelsen, af specielt udviklede og fremstillede kundeløsninger. 

5.6 Betaling skal ske ved bankoverførsel til ERGOZ’s bankkonto, medmindre anden betalingsmåde skriftligt aftales. Køber afholder evt. bankoverførsel omkostninger. 

5.7 Ved betaling efter sidste rettidig betalingsfrist beregnes der renter på 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og indtil beløbet er krediteret ERGOZ’s bankkonto. Rentenotaer skal betales netto kontant inden 3 dage. 

5.8 Hvis ERGOZ ikke kan få kreditgodkendt Køber, vil der være et krav om 100 % forudbetaling ved ordremodtagelse. 

5.9 Køber kan ikke foretage modregning med eventuelle krav, som Køber måtte have mod ERGOZ og betaling kan ikke nægtes med henvisning til, at produktet er mangelbehæftet, medmindre ERGOZ har anerkendt mangelindsigelsen. Ved forsinkelse kan Køber ikke tilbageholde betalingen af allerede forfaldne krav. 

5.10 ERGOZ forbeholder sig ret til at gøre brug af en fakturakøbstjeneste hvorved Køber modtager faktura via fakturakøbsselskabet. Betalingsbetingelser ændres ikke på denne baggrund.  

 1. 6. Ejendomsforbehold

6.1 ERGOZ forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til ERGOZ. 

 1. 7. Returnering

7.1 ERGOZ tager alene produkter retur efter forudgående aftale, og kun under forudsætning af, at produkterne returneres til et af ERGOZ anvist lager i ren, ubeskadiget og ubrudt emballage, jf. punkt 3.4. Produkter og dele udenfor ERGOZ’s standardsortiment, omforandrede produkter og produkter polstret med kundetekstil tages ikke retur. 

7.2 Returnering sker for Købers regning og risiko. Køber refunderes købsprisen fratrukket 25 %, når varerne er returneret til ERGOZ. 

 1. 8. Garanti

8.1 ERGOZ giver en 2-årig fabrikationsgaranti på nye producerede varer mod fabrikationsfejl ved materialer og konstruktioner. Garantien omfatter aldrig almindeligt slid og ælde, skader på betræk og overflader (herunder overfladebehandlinger), samt skader som følge af forkert og/eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller anvendelse. 

8.2 For mekaniske og elektroniske dele gives der, medmindre andet er aftalt, en 2-årig fabrikationsgaranti og med det indhold og de begrænsninger, der følger af punkt 8.1. 

8.3 Produkter fremstillet efter kundespecifikation er ikke omfattet af ERGOZ’s testcertifikater angående styrke, holdbarhed og stabilitet og ERGOZ giver derfor ingen garantier herfor. 

8.4 Ved aktualisering af garantien kan ERGOZ frit vælge mellem (i) omlevering, (ii) reparation, (iii) at tilbagetage varerne mod kreditering af købesummen og (iv) indrømme Køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen. I øvrigt finder punkt 13 om ansvarsbegrænsninger anvendelse i relation til et eventuelt erstatningsansvar. 

 1. 9. Mangler og reklamation

9.1 Reklamation over fejl eller mangler ved varen, skal ske skriftligt senest 7 dage efter tidspunkt for levering. Reklamation fremsat efter udløbet af denne frist har ingen retsvirkning, medmindre fejlen eller manglen ikke kunne konstateres ved en forsvarlig undersøgelse af varen umiddelbart efter levering. I sidstnævnte tilfælde skal reklamation ske senest 7 dage efter, at fejlen eller manglen er eller burde være konstateret. I intet tilfælde kan fejl eller mangler dog påberåbes mere end 1 år efter leveringen, medmindre der er givet garanti i henhold til punkt 8. 

9.2 Reklamation over transportskader eller andre fejl og mangler, som er synlige inden varens udpakning, skal fremsættes skriftligt af Køber ved levering. I modsat fald kan skaden ikke påberåbes over for ERGOZ. 

9.3 Ved rettidig reklamation over fejl og mangler finder punkt 8.4 og punkt 11 anvendelse. 

 1. 10. Produktansvar

10.1 ERGOZ er ansvarlig, såfremt et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. 

10.2 ERGOZ er ikke ansvarlig for erhvervstingskade, medmindre det dokumenteres, at skaden skyldes fejl fra ERGOZ’s side, der ikke burde have været afværget ved Købers undersøgelse af de leverede produkter. 

10.3 I tilfælde af, at ERGOZ i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de heri fastsatte grænser for ERGOZ’s ansvar, er Køber pligtig til i enhver henseende at holde ERGOZ skadesløs herfor. 

10.4 Såfremt tredjemand fremsætter krav om erstatning for produktansvar over for Køber, skal Køber straks give ERGOZ skriftlig meddelelse herom. 

10.5 Ved ting- og/eller personskade forårsaget af defekter ved ERGOZ’s produkter, skal ERGOZ straks gives mulighed for at besigtige skadesstedet og eventuelle tingskader. 

 1. 11. Ansvarsbegrænsning

11.1 ERGOZ’s ansvar, herunder forsinkelsesansvaret i punkt 4, garantiansvaret i punkt 8, mangelsansvaret i punkt 9 og produktansvaret i punkt 10, er i enhver henseende begrænset af bestemmelserne i dette punkt 11 om ansvarsbegrænsning. 

11.2 ERGOZ påtager sig intet erstatningsansvar for tab forårsaget ved forsinkelse, mangler eller anden misligholdelse, medmindre tabet er forårsaget ved grov uagtsomhed fra ERGOZ’s side. 

11.3 ERGOZ påtager sig intet ansvar for indirekte tab, herunder tab af goodwill, tabt fortjeneste (fx avancetab), driftstab, løbende omkostninger og tab af kundekreds. 

11.4 ERGOZ’s erstatningsansvar i relation til en enkelt ordre er i alle tilfælde begrænset til 60 % af værdien af den pågældende ordre opgjort som den samlede købspris ekskl. moms. 

 1. Tekniske oplysninger

12.1 Produktinformationer, illustrationer, tegninger, oplysninger om tekniske data (fx vægt, mål, volumen, styrke, belastningsevne, ydeevne og overflade), materialer i kataloger, brochurer eller andet materiale fra ERGOZ er alene vejledende. 

12.2 ERGOZ forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationer og beskrivelser. 

12.3 Alle tegninger og tekniske dokumenter om produkter, som overlades til Køber, forbliver ERGOZ’s ejendom. Sådant materiale må ikke uden ERGOZ’s skriftlige tilladelse anvendes af Køber, kopieres, reproduceres, overgives til tredjemand eller på anden måde bringes til dennes kundskab. 

12.4 ERGOZ har den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende leveret produkter, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden. 

 1. Ergonomiske oplysninger

13.1 ERGOZ’s oplysninger om produkternes ergonomiske egenskaber er udelukkende af vejledende karakter og kan ikke erstatte, eller træde i stedet for individuel ergonomisk rådgivning. 

13.2 Der kan ikke gøres erstatningsansvar eller nogen anden misligholdelsesbeføjelse gældende mod ERGOZ vedrørende indholdet af ergonomiske oplysninger eller offentlige myndigheders krav. 

 1. 14. Force majeure

14.1 Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for ERGOZ, såfremt en leveringsforsinkelse skyldes en begivenhed, som ERGOZ ikke er herre over, når den pågældende begivenhed forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld, så som brand, krig, mobilisering, arbejdskonflikter, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører. 

14.2 Såfremt ERGOZ vil påberåbe sig ansvarsfrihed på grund af force majeure, skal ERGOZ give Køber skriftlig meddelelse herom indenfor rimelig tid. 

 1. 15. Lovvalg og værneting

15.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret. 

15.2 Enhver tvist mellem parterne vedrørende disse salgs- og leveringsbetingelser eller fortolkningen heraf skal afgøres ved Retten i Helsingør, eller hvis tvisten er undergivet landsretsbehandling ved Østre Landsret København.  

15.3 ERGOZ er endvidere berettiget til at anlægge sag ved retten i den retskreds, hvor Købers forretningssted er beliggende. 

Download Produkt Folder

Modtag vores produktmappe ved at udfylde dine oplysninger nedenfor.

ERGOZ bruger de oplysninger, du har givet, til at kontakte dig med information om vores produkter og tjenester. Du kan altid afmelde dig via vores e-mail. For yderligere oplysninger henvises til vores privatlivspolitik.